Ograniczenie możliwości wielokrotnego kontrolowania tych samych okresów
ubezpieczeniowych.

- Organ Rentowy nie powinien mieć prawa do kontrolowania dowolnie i wielokrotnie wybranych okresów ubezpieczenia i w dowolnie wybranych zakresach .
- ZUS nie może mieć prawa zmieniać wydanych przez siebie decyzji ile razy chce, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za swoje często niezgodne z prawem działania.
- ZUS ma prawo przeprowadzać kontrole dotyczące potwierdzenia prowadzenia działalności, poprawności naliczania i odprowadzania składek płatników i pracowników. Nikt nie kwestionuje prawa ZUS-u do kontroli, ale powinno odbywać się to zgodnie z prawem.

3 ) Ograniczenie możliwości kontrolowania wielokrotnie tych samych okresów ubezpieczenia.


STAN OBECNY:
a) ZUS przeprowadza kontrolę, dokładnie sprawdza wszystkie dokumenty ubezpieczeniowe i finansowe firmy.
b) Zostaje sporządzony protokół pokontrolny.
c) W następnym roku ZUS wszczyna postępowanie, żąda dokumentów obejmujących te same lata, które już były weryfikowane.
d) Sporządza protokół.
e) W kolejnym roku ZUS znów żąda dokumentów, często obejmujących okres nawet 5 lat wstecz i kolejny raz sprawdza dokładnie te same kontrolowane już dokumenty.
f) Sporządza protokół pokontrolny.
g) Coraz częściej zdarza się, że przedsiębiorca musi udowadniać, że prowadził i nadal prowadzi działalność mimo dopełnienia wszelkich obowiązków wobec Organu Rentowego i mimo tego, że kilkakrotnie był już kontrolowany .
h) Nagminne jest wykraczanie poza określony zakres kontroli. Np. sprawdzając czy przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom, Inspektorzy doszukują się jednocześnie dowodów na pracę podczas zwolnienia lekarskiego.

STAN POŻĄDANY:
a) ZUS przeprowadza kontrolę w danym zakresie i za dany okres. Dokładnie sprawdza wszystkie dokumenty ubezpieczeniowe i finansowe.
b) Zostaje sporządzony protokół pokontrolny.
c) Protokół pokontrolny jest na tyle wiążący, że ZUS nie będzie miał potrzeby żądać dokumentów za ten już skontrolowany okres w kolejnych latach w zakresie, którego dotyczyła poprzednia kontrola.

POSTULATY ZMIAN :
a) Protokół sporządzony po dokładnej kontroli powinien być na tyle wiążący, by ZUS nie mógł kontrolować tych samych okresów wielokrotnie w ciągu kilku lat w tym samym zakresie.
b) Tylko w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, ZUS powinien mieć możliwość ponownej kontroli.
c) Przedsiębiorcy nie mogą być zmuszani do wożenia ton dokumentów do ZUS. Nie mogą się ciągle obawiać , że po kolejnej kontroli tych samych dokumentów, urzędnik nie zmieni zdania i będą zmuszeni dochodzić w sądzie swoich praw.
d) Konieczne jest uściślenie pojęć stosowanych przez inspektorów ZUS: postępowanie wyjaśniające, postępowanie sprawdzające, kontrola.
Obecnie ZUS żąda dostarczania tych samych dokumentów wielokrotnie tłumacząc się, że prowadzi inne czynności niż ostatnio. Powinno zostać to doprecyzowane, by ubezpieczony miał świadomość, jakie postępowanie jest w stosunku do jego osoby prowadzone i co dokładnie będzie sprawdzane.
Nie ma przepisu określającego przedmiot i zakres, jaki mogą objąć poszczególne postępowania.
ZUS wykorzystuje tę lukę, by zmusić przedsiębiorcę do dostarczania na każde wezwanie od kilku do kilkudziesięciu segregatorów z dokumentami firmowymi.