KONTROLE  i  POSTĘPOWANIA
postępowania kontrolne, administracyjne,
sprawdzajace, wyjaśniające, z urzędu, w sprawie ...

Dla ZUSu prawo działa wstecz i Organ może żądać zwrotu wypłaconego zasiłku z odsetkami na podstawie wydania nowej decyzji o odmowie prawa do tego zasiłku, nawet po kilku latach.
ZUS wypłaca świadczenia, a po latach może wszcząć postępowanie sprawdzające, czy wypłacone świadczenie się należało, co jest wbrew racjonalnemu wykorzystywaniu pieniędzy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Na porzadku dziennym jest nadinterpretowanie przepisów i dopasowywanie ich tak by mieć powód do wydania decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom, zwrocie pobranych zasiłków,  pracy na L4, czy prowadzeniu fikcyjnej działalności gospodarczej.
Kodeks Postępowania Administracyjnego nie jest dla ZUS-u wystarczający, więc bezprawnie Organ stosuje Kodeks Cywilny w sprawach dotyczących przedsiębiorców.
Nawet wyrok Sądu Najwyższszego domagającego się od ZUS-u racjonalnych działań i wykonywania kontroli wypłat świadczeń w sposób prewencyjny a nie represyjny - jest dla ZUS-u niczym...

2 ) KONTROLE i POSTĘPOWANIA : 
postępowania kontrolne, administracyjne, sprawdzajace, wyjaśniające, z urzędu, w sprawie itp...


ZUS wypłaca świadczenia, a po latach może wszcząć postępowanie sprawdzające, czy wypłacone świadczenie się należało, co jest wbrew racjonalnemu wykorzystywaniu pieniędzy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


– podleganie ubezpieczeniom przed wypłatą świadczenia

– przestrzeganie terminów w prowadzeniu postępowań
– kontrolowanie wielokrotnie tych samych okresów ubezpieczeniowych
– decyzje o niepodleganiu ubezpieczeniom na kilka lat wstecz
– decyzje o zwrocie pobranych świadczeń na kilka lat wstecz
– zasada informowania stron o faktycznych i prawnych okolocznościach mających wpływ na postępowanie administracyjne

a ) Wydawanie decyzji dotyczących podlegania ubezpieczeniom powinno następować po weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych, zgromadzonych przez organ rentowy przed wystąpieniem ubezpieczonego o wypłatę świadczenia.
b ) Obowiązek przestrzegania terminów wydawania decyzji o podleganiu pod ubezpieczenia i posiadania prawa do zasiłku powinien być przestrzegany prez ZUS pod rygorem
c ) Obowiązek przeprowadzania kontroli zamiast prowadzenia naprzemiennie różnie nazywanych postępowań administracyjnych. Kontrole mają ograniczenia czasowe okreslone w ustawie systemowej.
Postępowania administracyjne bardzo często trwają miesiącami, bo ZUS nagminnie je przedłuża.
d ) Wydanie przez ZUS protokołu pokontrolnego nie wykazujacego żadnych uchybień, powinno być gwarancją dla ubezpieczonego, że wszystko jest w porządku . Ubezpieczony nie powinien się bać, że ten sam okres ubezpieczeniowy będzie kontrolowany jeszcze kilkakrotnie.
e ) Decyzje wydawane przez ZUS powinny być wiążące.
Ubezpieczony nie powinien żyć w ciągłym strachu, że ZUS po latach zmieni zdanie i uzna że jednak nie podlaga ubezpieczeniom i zarząda zwrotu pobranych świadczeń nawet dna kilka lat wstecz.
Oczywiście ZUS ma prawo zmienić swoją decyzję, ale tylko w przypadkach jasno określonych w ustawie systemowej.(art. 114 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Dz.U.2018.0.1270).
f ) Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
Art. 9. Zasada informowania stron postępowania. Dz.U.2020.0.256 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Opracowanie :
STAN OBECNY:
1 ) ZUS wydaje decyzje dotyczące prawa do świadczeń po postępowaniach wyjaśniających trwających nawet do 8 miesięcy.
2 ) Organ wypłaca zasiłek chorobowy i macierzyński określając tym samym prawo do tych zasiłków.
3 ) W przypadku kontroli orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy prawo nie działa wstecz. Ubezpieczony otrzymuje odmowę dalszego wypłacenia świadczenia od dnia decyzji lekarza orzecznika ( jeśli sa ku temu powody ).
Obecnie jednak, dla ZUSu prawo niestety działa wstecz i Organ może żądać zwrotu wypłaconego zasiłku z odsetkami na podstawie wydania nowej decyzji o odmowie prawa do tego zasiłku, nawet po kilku latach.
4 ) ZUS wszczyna kontrole i stwierdza niepodleganie ubezpieczeniom lub wypłacony zasiłek uznaje za nienależny, powodując powstanie niedopłaty składek społecznych, co w konsekwencji powoduje lawinowo następujące po sobie okresy niepodlegania ubezpieczeniom i zwrot kolejnych pobranych świadczeń.
5 ) Inspektorzy doszukują się podczas kontroli najdrobniejszych błędów w dokumentacji, naciągają i zmieniają sens zeznań ubezpieczonych dopasowując sobie tak wypowiedzi ubezpieczonego, by mieć uzasadnienie do wydania decyzji nakazującej zwrot pobranych zasiłków do kilku lat wstecz. Jeden podpis na fakturze, czy umowie staje się dowodem na pracę podczas zwolnienia lekarskiego. Ale zestaw projektów i umów wstępnym w innym przypadku nie jest dowodem na prowadzenie dzałalności gospodarczej.
Na porzadku dziennym jest nadinterpretowanie przepisów i dopasowywanie ich tak by mieć powód do wydania decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom, zwrocie pobranych zasiłków, czy pracy na L4.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie III UK 193/17 domaga się od ZUS-u racjonalnych działań i wykonywania kontroli wypłat świadczeń w sposób prewencyjny a nie represyjny.
6 ) W poczynaniach ZUSu nie ma zastosowania i odzwierciedlenia Art. 8. Zasada pogłębiania zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej Dz.U.2020.0.256 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego
§ 1. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.
§ 2. Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

POSTULATY ZMIAN:
a ) Wydawanie decyzji dotyczących podlegania ubezpieczeniom powinno następować po weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych, zgromadzonych przez organ rentowy przed wystąpieniem ubezpieczonego o wypłatę świadczenia.
b ) Obowiązek przestrzegania terminów wydawania decyzji o podleganiu pod ubezpieczenia i posiadania prawa do zasiłku powinien być przestrzegany prez ZUS pod rygorem
c ) Obowiązek przeprowadzania kontroli zamiast prowadzenia naprzemiennie różnie nazywanych postępowań administracyjnych. Kontrole mają ograniczenia czasowe okreslone w ustawie systemowej. Postępowania administracyjne bardzo często trwają miesiącami, bo ZUS nagminnie je przedłuża.
d ) Wydanie przez ZUS protokołu pokontrolnego nie wykazujacego żadnych uchybień, powinno być gwarancją dla ubezpieczonego, że wszystko jest w porządku . Ubezpieczony nie powinien się bać, że ten sam okres ubezpieczeniowy będzie kontrolowany jeszcze kilkakrotnie.
e ) Decyzje wydawane przez ZUS powinny być wiążące.
Ubezpieczony nie powinien żyć w ciągłym strachu, że ZUS po latach zmieni zdanie i uzna że jednak nie podlaga ubezpieczeniom i zarząda zwrotu pobranych świadczeń nawet dna kilka lat wstecz.
Oczywiście ZUS ma prawo zmienić swoją decyzję, ale tylko w przypadkach jasno określonych w ustawie systemowej.(art. 114 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturachi rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Dz.U.2018.0.1270).
f ) Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.
Zatem ZUS po wypłaceniu świadczenia chorobowego czy opiekuńczego lub wydaniu decyzji przyznającej prawo do zasiłku macierzyńskiego czy świadczenia rehabilitacyjnego nie powinien mieć prawa do zmiany decyzji i żądania zwrotu
zasiłków po kilku latach w nieuzasadnionych przypadkach.

ANALIZA I PRZEPISY PRAWNE:
a) Zakres działania i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określa ustawa z dnia 13 października 1998 r. o Systemie Ubezpieczeń Społecznych „Art. 68. 1. Do zakresu działania Zakładu należy między innymi: 1) realizacja przepisów o
ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności: a) stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych, b) ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, chyba że na mocy odrębnych przepisów obowiązki te wykonują płatnicy składek.”
b) Zgodnie z art. 35 k.p.a. ZUS ma 30 dni na decyzję. W sprawach trudnych 60 dni. Nie ma żadnych wytycznych, jakie sprawy są uznawane za szczególnie skomplikowane, ani też ZUS nie tłumaczy, dlaczego daną sprawę za taką uważa.
ZUS wysyła pisma informujące o przesunięciu terminu sprawy ze względu na toczące się postępowanie wyjaśniające. Termin przesuwany jest o kolejne 30 dni, ale zdarza się, że postępowania wyjaśniające trwają nawet do 8 miesięcy.
„Art. 35. k.p.a. Terminy załatwiania spraw przez organy:
§1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
§3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
§3a. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
§4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w §3 i 3a.
§5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.”
c) Zgodnie z art. 36 k.p.a. ZUS musi poinformować o przyczynach zwłoki, wskazać nowy termin i pouczyć o możliwości ponaglenia, czego nagminnie nie robi.
„Art. 36. § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. § 2.Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.”
d) Do dnia 30.04.2018 r. obowiązywał przepis art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, który stanowił: „Jeżeli organ nie rozpatrzy wniosku w terminie, uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie
zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, chyba że przepisy ustaw odrębnych ze względu na nadrzędny interes publiczny stanowią inaczej.”
Przepis ten powinien zostać uwzględniony w zastępującej ją ustawie Prawo Przedsiębiorców. Brak tego zapisu zachęca urzędy do opieszałości, a nawet najmniejsze wątpliwości muszą być rozstrzygane w sądach.

Art. 114.Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
W uzasadnionych przypadkach ZUS mając nowe dowody może zmienić decyzję. Zgodnie z art. 114 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U.2018.0.1270 do przypadków takich
należą: ujawnienie nowych dowodów istniejących przed wydaniem decyzji, ujawnienie fałszywych dowodów, popełnienie przestępstwa, świadome wprowadzenie w błąd Organu, popełnienie błędu przez Organ bądź wydanie innego orzeczenia sądu.
Nowe dowody mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość w sprawie zakończonej prawomocną decyzją organ rentowy, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, uchyla lub zmienia decyzję i ponownie ustala prawo
do świadczeń lub ich wysokość, jeżeli:
1 ) po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość;
2 ) decyzja została wydana w wyniku przestępstwa;
3 ) dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;
4 ) decyzja została wydana na skutek świadomego wprowadzenia w błąd organu rentowego przez osobę pobierającą świadczenie;
5 ) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego nieważność;
6 ) przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu organu rentowego.
1b.Z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 decyzja może zostać uchylona lub zmieniona również przed stwierdzeniem sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem sądu lub innego organu, jeżeli sfałszowanie dowodu lub
popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a uchylenie lub zmiana decyzji są niezbędne do zapobieżenia poważnej szkodzie dla interesu publicznego.
1c. Z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 można uchylić lub zmienić decyzję także w przypadku, gdy postępowanie przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte na skutek upływu czasu lub z innych przyczyn określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego.
1d.O wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji, o której mowa w ust.1, organ rentowy zawiadamia niezwłocznie osobę zainteresowaną.
1e.Uchylenie lub zmiana decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeżeli od dnia jej wydania upłynął okres:
1) 10 lat – w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2–4;
2) 2 5 lat – w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 5;
2) 3 lat – w przypadku określonym w ust. 1 pkt 6.1g. Organ rentowy odstępuje od uchylenia lub zmiany decyzji, z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 6, jeżeli uchylenie lub zmiana decyzji wiązałyby się z nadmiernym obciążeniem dla osoby zainteresowanej, ze względu na jej sytuację osobistą lub materialną, wiek, stan zdrowia lub inne szczególne okoliczności.”
3) Ubezpieczony robiąc wszystko zgodnie z prawem nie powinien się obawiać , że ZUS będzie wielokrotnie sprawdzał te same okresy zasiłkowe, zmieniał wcześniej wydane przez siebie decyzje i nakazywał zwrot wcześniej wypłaconych zasiłków wraz z odsetkami.
Art. 8. Zasada pogłębiania zaufania uczestników postępowania do władzypublicznej
Dz.U.2020.0.256 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowaniaadministracyjnego
§ 1. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.
§ 2. Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.
Art. 9. Zasada informowania stron postępowania
Dz.U.2020.0.256 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem
postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.