#NieJestemFikcyjna

ZUS kwestionuje rzeczywiste prowadzenie działalności mimo przeczącym temu dowodom. Zmusza Ubezpieczonych do walki w sądach poprzez nagminne wydawanie negatywnych decyzji pokontrolnych bez podstaw prawnych i dowodów.

ZUS oczywiście uzasadnia : 
- nie masz przychodu na macierzyńskim i po - nie kontynuujesz prowadzenia działalności gospodarczej 
- założyłaś działalność będąc w ciąży - chcesz wyłudzić świadczenia, a twoja firma to fikcja
- chorowałaś długo i korzystałaś z opieki nad dziećmi -  chcesz wyłudzić świadczenia i twoja firma to zapewne fikcja
- filmiki z kamer przemysłowych w pracy to nie dowód na to że pracowałaś
- nie wykazujesz przychodów przez rok bo byłaś na macierzyńskim, a później na L4 - nie kontynuujesz prowadzenia działalności, więc twoja firma to fikcja

6 )  #NieJestemFikcyjna

W uzasadnieniach decyzji pokontrolnych ZUS opiera się na swoich ustaleniach poczynionych w trakcie kontroli wskazujących, że działalność gospodarcza jest niezorganizowana, nie wykonywana w sposób ciągły, nie odznaczająca się zarobkowym charakterem, jest fikcyjna, bo nie wypełnia przesłanek działalności gospodarczej z art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców, stwierdza również, że działalność gospodarcza miała charakter jedynie pozorny i zmierzała do pobierania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

- W sytuacjach, gdy po zasiłku macierzyńskim ubezpieczona pobiera zasiłek chorobowy, ZUS kwestionuje podleganie ubezpieczeniom społecznym od pierwszego dnia po dniu zakończenia korzystania z zasiłku macierzyńskiego. Niezdolność do pracy i przebywanie na zasiłku chorobowym uniemożliwia wykonywanie pracy. Podjęcie działań związanych z działalnością gospodarczą mogłoby świadczyć bowiem o wykorzystywaniu zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Sąd Najwyższy uznał, że okres podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego nie stanowi przerwy w podleganiu dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. (tak SN w wyroku z dnia 13.02.2018 r., sygn. akt: II UK 698/16 oraz SN w wyroku z dnia 17.04.2018 r., sygn. akt: I UK 73/17)

- "Skoro organ rentowy nie kwestionował prowadzenia działalności gospodarczej przed okresem pobierania zasiłku macierzyńskiego, to tym samym nieskuteczne jest kwestionowanie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, w okresie niezdolności do pracy istniejącej bezpośrednio po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego."

Nie można doszukiwać się pozorności wykonywanej działalności gospodarczej i stwierdzać że działalność nie była prowadzona w sposób zorganizowany, skoro po zasiłku macierzyńskim następują okresy niezdolności do pracy z powodu choroby, co wyklucza pracę.
Nawet w przypadku, gdy po macierzyńskim wystąpiła choroba przewlekła , po przeprowadzonych badaniach lekarza orzecznika, po przyznaniu przez ZUS zasiłku rehabilitacyjnego , ZUS potrafi nakazać zwrócić pobrane świadczenia na podstawie tego, że uznano prowadzoną działalność gospodarczą za fikcyjną (bo nie wykazano dochodu).
- ZUS ma obowiązek sprawdzać wszystko, ale w wydawanych decyzjach powinien kierować się przepisami prawa, a nie tylko chęcią odzyskania wypłaconych świadczeń.