Korekta do deklaracji DRA

Skutkiem złożenia korekty do DRA może być bezpodstawne wyrejestrowanie przez z ZUS z ubezpieczeń, bo ZUS uznaje składkę za "opłaconą po terminie".
Korekta do DRA może też wywołać LAWINĘ korekt skutkującą nakazem zwrotu świadczeń pobranych nawet w ciągu kilku lat.
Istnieje możliwość złożenia wniosku o przywrócenie do ubezpieczeń.
Decyzje są jednak wydawane uznaniowo. Brak regulacji prawnych daje możliwość pracownikom ZUS-u decydować wg własnego " widzimisię".

1) KOREKTY do deklaracji DRA


a) Wyrejestrowanie z ubezpieczeń po złożeniu korekty do deklaracji DRA.
b) Uznaniowość wydawania decyzji przez urzędników dotyczących wniosków o przywrócenie terminu opłacania składek, czy próśb o pozwolenie na opłacenie składki po terminie - w przypadku złożenia korekty do deklaracji.
c ) Skutkiem złożenia korekty do deklaracji DRA jest wyrejestrowanie z ubezpieczeń na podstawie „składki opłaconej po terminie”.
• Ubezpieczony pobierając zasiłki opiekuńcze, macierzyńskie, chorobowe czy świadczenie rehabilitacyjne w miesiącach następujących po sobie, jest zmuszony korygować każdy miesiąc po kolei, bo traci prawo do ubezpieczenia po złożeniu korekty do deklaracji DRA.
• Składka opłacona po terminie powoduje, że zasiłek chorobowy pobrany w kolejnym miesiącu staje się zasiłkiem pobranym nienależnie.
• Korygowanie DRA miesiąc po miesiącu powoduje powstanie efektu lawiny.
Każde kolejne wypłacone świadczenie, mimo że było wypłacone jako należne, staje się wypłaconym nienależnie (wystarczy 1 dzień w miesiącu zasiłku np. opiekuńczego na chore dziecko).
Dzieci chorują, prawie każda kobieta wykorzystuje w ciągu roku 60 dni opiekuńczego, jakie jej przysługują. Tym bardziej w przypadku gdy dzieci jest kilkoro – nie ma miesiąca przepracowanego w pełni.
Wystarczy złożenie jednej korekty np. w 2016 r., by świadczenia wypłacone przez ZUS w latach 2016-2020 stały się "nienależnie pobrane" i by zażądano ich zwrotu wraz z odsetkami.
Należy oczywiście dopłacić różnicę do składek na ubezpieczenie społeczne za te wszystkie lata, bo przecież składki na ubezpieczenie społeczne zostały zmniejszone proporcjonalnie do ilości dni przebywania na zasiłku w danym miesiącu.
b ) Wystarczy pomylić się w wyliczaniu kwot składek, by zostać wyrzuconym z ubezpieczenia.
Przewidziane są dwie opcje uniknięcia wyrejestrowania z ubezpieczeń przez ZUS.
Przedsiębiorca może złożyć :
• " wniosek o przywrócenie terminu opłacenia składki po terminie" ,
• "prośbę o pozwolenie na opłacenie składki po terminie" .
Występuje tu uznaniowość w podejmowaniu i wydawaniu decyzji przez ZUS.
Decyzję podejmuje urzędnik w Inspektoracie.
Nie ma żadnych regulacji wyznaczających zakres obowiązków ubezpieczonego, jaki musi być spełniony.
Tylko opinia urzędnika ma wpływ na wydawaną decyzję.
Jeden urzędnik może wydać dwie różne decyzje w identycznych sytuacjach powodujących konieczność złożenia korekty.
Nie jest to ani profesjonalne, ani uczciwe, ani ludzkie podejście do ubezpieczonego.
Takie sytuacje mają miejsce, mimo wytycznych jakie Prezes ZUS wydała urzędnikom, nakazującym tego typu wnioski i prośby rozpatrywać na korzyść ubezpieczonego (według Konstytucji Biznesu).

Opracowanie  
Niezbędne zmiany :
Zmiana i regulacja przepisów dotyczących składania korekt do deklaracji ZUS DRA, doprezyzowania pojęcia składki „opłaconej po terminie”, oraz sprecyzowania warunków do przywrócenia terminu opłacenia składki.
ANALIZA:
a) Przedsiębiorcy mają obowiązek składać deklaracje i opłacać składki w odpowiednich terminach.
W przypadku pomyłki w deklaracji DRA przedsiębiorca ma obowiązek złożyć korektę w odpowiednim terminie.
b) Złożenie korekty do deklaracji powoduje powstanie nadpłaty lub niedopłaty.
c) Przedsiębiorca po złożeniu korekty do deklaracji ma obowiązek uiszczenia niedopłaty lub ma możliwość złożenia wniosku o zwrot nadpłaty zgodnie z poradnikiem na stronie ZUS podpartym ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.
https://www.zus.pl/pl/firmy/rozliczenia-z-zus/dokumenty-rozliczeniowe/korektadokumentow
„Złóż do nas dokumenty korygujące:
– w ciągu 7 dni, od kiedy stwierdzisz błąd lub od kiedy my Cię o nim
powiadomimy (jeśli o błędach zawiadomiliśmy Cię decyzją, to na złożenie korekt
masz 7 dni od jej uprawomocnienia;
– w ciągu 30 dni, od kiedy prześlemy Ci protokół kontroli.”
„Aby poprawić dokumenty rozliczeniowe za dany miesiąc, złóż za ten miesiąc komplet nowych dokumentów rozliczeniowych:
– deklarację rozliczeniową korygującą ZUS DRA;
– imienne raporty miesięczne korygujące.
– jeżeli korekta dotyczy danych z samej deklaracji, złóż tylko ZUS DRA.”
”Jeśli w wyniku Twojej korekty: - powstała zaległość - zapłać różnicę składek wraz z należnymi odsetkami; - powstała nadpłata składek - możesz złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek.”
PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych art. 41 ust. 6-7b
„art. 41 ust. 6. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje określone w ust. 3-5, jeżeli zachodzi konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości:
1) przez płatnika składek we własnym zakresie;
2) 2) przez Zakład.
art. 41 ust. 7a. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący, o którym mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu
nieprawidłowości przez Zakład, z zastrzeżeniem ust. 7b.
art. 41 ust. 7b. Jeżeli konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład w drodze:
1) decyzji - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji;
2) kontroli - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.”
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z
2018 r. poz. 2495).
STAN OBECNY:
a) Przedsiębiorca opłaca składki terminowo i składa odpowiednie deklaracje. Z powodu wykrycia błędu w deklaracji przedsiębiorca składa korektę deklaracji za odpowiedni miesiąc.
b) Wpłaca wynikającą z korekty niedopłatę lub składa wniosek o zwrot nadpłaty.
c) W przypadku niedopłaty powstaje konieczność złożenia do naczelnika Inspektoratu
Terenowego wniosku z prośbą o pozwolenie na opłacenie składki po terminie lub prośby o przywrócenie terminu opłacenia składki.
d) Naczelnik wg swojego uznania wydaje decyzję: pozwolenie lub odmowę.
e) Jeśli naczelnik wyda zgodę, złożenie korekty nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.
f) Jeśli naczelnik NIE wyrazi zgody - przedsiębiorca zostaje automatycznie wyrejestrowany z ubezpieczeń za dany miesiąc. Ciągłość ubezpieczenia zostaje przerwana, co może spowodować konieczność korygowania kolejnych następujących
po sobie miesięcy. Lawinowo z miesiąca na miesiąc następują okresy niepodlegania ubezpieczeniom. Jeśli w tych miesiącach wypłacane były zasiłki opiekuńcze, chorobowe czy macierzyńskie automatycznie stają się one nienależne i ZUS występuje o zwrot pobranych świadczeń.
POSTULATY ZMIAN:
1 ) Złożenie korekty do deklaracji i dopłacenie kwoty wynikającej z korekty nie może powodować uznania pierwotnie opłaconej w terminie składki jako „składki opłaconej po terminie”.
2 ) Dopłata wynikająca ze złożonej korekty nie może skutkować wyrejestrowaniem z ubezpieczeń na podstawie „składki opłaconej po terminie”.
3) Sprecyzowanie konkretnych wytycznych dotyczących kwestii przywrócenia terminu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne.
UZASADNIENIE
W obecnym stanie prawnym mamy do czynienia z rozbieżnością stanowisk w orzecznictwie, jeśli chodzi o nieopłacenie w terminie należnej składki na ubezpieczenie.
Według pierwszego z nich, pojęcie to obejmuje również opłacenie składki w terminie, ale w niepełnej wysokości (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2012 roku, sygn. akt II UK188/11).
Według drugiego stanowiska, opłacenie składki w terminie, lecz w wysokości niższej niż należna, nie jest równoznaczne z nieopłaceniem w terminie należnej składki na ubezpieczenie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2001 roku, sygn. akt II UKN 518/00: „opłacenie składki w zaniżonej wysokości nie kwalifikuje się jako jej nieopłacenie za jeden pełny miesiąc”. Podobnie Sąd Apelacyjny w Białymstoku, wyrok z dnia 4 grudnia 2018 roku, sygn. akt III AUa 640/18: „Opłacenie składki w niepełnej wysokości w ogóle nie wyczerpuje przesłanki ustania ubezpieczenia jako „nieopłacenie” składki, lecz może być ewentualnie podstawą do stosowania przez organ rentowy sankcji określonych w art. 24 ustawy systemowej, np. wymierzenia dodatkowej opłaty lub pociągać konieczność zapłacenia odsetek”. Z tych też względów postuluje się doprecyzowanie pojęcia nieopłacenia w terminie należnej składki na ubezpieczenie poprzez wyłączenie z jego zakresu
sytuacji terminowego uiszczenia składki, lecz w wysokości innej niż należna, w przypadku gdy wynika to z korekty deklaracji. 
Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w uzasadnionych przypadkach Zakład, na wniosek ubezpieczonego, może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie.
Decyzja ZUS w tym zakresie jest tzw. decyzją uznaniową – tzn. organ ma pewien zakres swobody w ocenie stanu faktycznego i podjęciu określonego rozstrzygnięcia. Swoboda ta nie oznacza jednak dowolności.
Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2007 roku, sygn. akt II UK 65/07, „organ rentowy został wyposażony w kompetencję wyrażenia zgody na opłacenie składki po terminie, czyli uznania, że mimo nieopłacenia składki w terminie ubezpieczenie nie ustało.
W ustawie nie zostały określone przesłanki „wyrażenia zgody” na opłacenie składki po terminie, co jednak nie oznacza przyznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych niczym nie skrępowanego uznania w uwzględnieniu lub nie uwzględnieniu wniosku o wyrażenie zgody. Przyznana kompetencja winna być wykonywana według sprawdzalnych, sprawiedliwych kryteriów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyposażony w uprawnienie wyrażania zgody na opłacenie składki po terminie winien ujawnić jakimi przesłankami kierował się odmawiając jej, a jego decyzja podlega
merytorycznej ocenie sądu”. Ponadto, zgodnie z art. 8 § 2 kpa, organy administracji publicznej bez uzasadnionej
przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.
Zapewnieniu ochrony ubezpieczonych w tym zakresie służy prawo odwołania do sądu. 
Potrzebne są zatem zmiany praktyki stosowania prawa przez Organ.
Przykład 1:
Ubezpieczony opłacił składki i złożył deklaracje DRA w terminie.
Po miesiącu składa korektę zgodnie z art. 41 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Powstałą niedopłatę składek wraz z należnymi odsetkami ZUS pobiera z nadpłaty na koncie FUZ ubezpieczonego (zgodnie z ustaleniami telefonicznymi ubezpieczonego z pracownikiem ZUS-u). Ubezpieczony składa wniosek o pozwolenie na „opłacenie składki po terminie” za korygowany miesiąc. Naczelnik wydaje decyzję odmowną do wniosku, dopłatę po
korekcie uznaje za „opłacenie składki po terminie”. Konsekwencją tych działań ZUS-u jest wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczeń. Ewentualne wypłacone świadczenia stają się nienależne. ZUS występuje z żądaniem
zwrotu tych świadczeń, jak i wszystkich kolejnych, które stają się nienależne po powstałej lawinowo konieczności składania korekt do deklaracji. 
Nie ma żadnej podstawy prawnej mówiącej o tym, że złożenie deklaracji korygującej w konsekwencji może skutkować wyrejestrowaniem z ubezpieczeń na podstawie nieprawidłowego uznania za „składkę opłaconą po terminie”.
Ubezpieczeni, by nie stracić ciągłości w ubezpieczeniach, muszą odwoływać się od takich decyzji i walczyć w sądzie o przywrócenie do ubezpieczeń.
Przykład 2:
Kobieta prowadzi działalność gospodarczą od 2013 r., jest zgłoszona do ubezpieczeń, składa deklaracje i opłaca składki w terminie. Zachodzi w ciążę. ZUS kontroluje, czy firma nie jest fikcyjna. Wypłaca zasiłek chorobowy za czas pobytu w szpitalu, a następnie zasiłek macierzyński.
Problemy zdrowotne zmuszają ją do skorzystania z zasiłku chorobowego po urlopie macierzyńskim. ZUS wypłaca zasiłek chorobowy. Choroba przedłuża się, ZUS wzywa na kontrole do lekarzy orzeczników.
Lekarze Orzecznicy z ZUS-u po przeprowadzeniu badań kontrolnych nie podważają zwolnień lekarskich. Zasiłki chorobowe są uznane za należne i wypłacane. Następnie ZUS przyznaje prawo do świadczenia rehabilitacyjnego (wysyła na dwie rehabilitacje z prewencji ZUS) i wypłaca je. Pod koniec pobierania świadczenia rehabilitacyjnego kobieta zachodzi w ciążę. ZUS wydaje decyzję o przedłużeniu świadczenia rehabilitacyjnego do dnia porodu i zaczyna kontrolę w celu wyeliminowania przypadków wykorzystania przepisów do uzyskania nienależnych świadczeń.
- Decyzja opcja 1:
Zarzut: niepodleganie ubezpieczeniom społecznym od września 2016 r. (wg ZUS-u brak kontynuacji wykonywania działalności). Wszystkie przyznane wcześniej świadczenia uznane zostają za pobrane nienależnie. ZUS żąda zwrotu wszystkich pobranych świadczeń za okres 09.2016-2018.
- Decyzja opcja 2:
Zarzut: praca podczas zwolnienia lekarskiego w 2016r. Zasiłek pobrany za konkretne zwolnienie lekarskie staje się nienależny i należy go zwrócić. Okres ubezpieczenia w danym miesiącu należy skorygować i dopłacić kwotę wynikającą z korekty. Skutkiem złożenia korekty jest wyrejestrowanie z ubezpieczeń na podstawie „składki
opłaconej po terminie”.
Składka opłacona po terminie powoduje, że zasiłek chorobowy pobrany w kolejnym miesiącu staje się zasiłkiem pobranym nienależnie. I tak miesiąc po miesiącu. Powstaje efekt lawiny. Ubezpieczony pobierając zasiłki macierzyńskie, chorobowe czy świadczenie rehabilitacyjne następujące po sobie, jest zmuszony korygować każdy miesiąc po kolei,
bo stracił prawo do ubezpieczenia składając korektę za jeden miesiąc w 2016 r. Każde kolejne wypłacone świadczenie, mimo że było wypłacone jako należne, staje się wypłaconym nienależnie.
Wystarczy złożenie jednej korekty w 2016 r., by świadczenia wypłacone przez ZUS w latach 2016-2018 stały się nienależnie pobrane i by zażądano ich zwrotu wraz z odsetkami.
Oczywiście za cały okres 2016-2018 należy opłacić składki na ubezpieczenie społeczne w pełnym wymiarze (składki społeczne były wcześniej zmniejszone proporcjonalnie do ilości dni przebywania na zwolnieniu lekarskim w danym miesiącu).
EFEKT powyższych decyzji zarówno „opcji 1” jak i „opcji 2”:
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń na podstawie opłacenia składki po terminie, wynikające ze złożenia korekty DRA w jednym miesiącu 2016r., powoduje, że wypłacone zasiłki chorobowe i macierzyński oraz świadczenie rehabilitacyjne w latach 2016-2018 stają się automatycznie nienależne i ZUS nakazuje zwrot wszystkich wypłaconych świadczeń z odsetkami.
Tak wygląda efekt lawiny wywołany złożeniem korekty deklaracji DRA. 
W przypadku kobiet prowadzących działalność gospodarczą, które urodziły dzieci i przebywały na zasiłkach macierzyńskich jedno „opłacenie składki po terminie”

wywołane złożeniem korekty do deklaracji wywołuje lawinowy skutek obejmujący nawet kilka lat wstecz.
www.matkikontrazus.pl