Wstrzymanie wypłat świadczeń dopiero po uprawomocnieniu się decyzji-wyroku w tym zakresie.

Skoro ZUS wypłaca zasiłki macierzyńskie, chorobowe, opiekuńcze i świadczenia rehabilitacyjne, po zweryfikowaniu czy istnieje tytuł do ubezpieczeń i sprawdzeniu czy świadczenia się należą , to nie powinien mieć możliwości wstrzymania wypłaty świadczeń w momencie wszczęcia postępowania dotyczącego podlegania ubezpieczeniom za okres ubezpieczenia sprzed kilku lat.

7 )  Wstrzymanie wypłat świadczeń dopiero po uprawomocnieniu się decyzji-wyroku w tym zakresie.

a) Postępowania i kontrole powinny być przeprowadzane w ramach czasowych zgodnych z przepisami prawa.
b) ZUS powinien wypłacać świadczenia na bieżąco, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia tego uprawnienia, jak mówi art. 64 ustawy zasiłkowej.
- Art. 35. k.p.a. Terminy załatwiania spraw przez organy
- Art. 36. k.p.a. Obowiązek zawiadomienia o przyczynie zwłoki w załatwieniu sprawy
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. k.p.a.
c) ZUS sprawdza dokumenty przed przyznaniem zasiłku chorobowego szczegółowo i dokładnie, a następnie zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej dokonuje załatwienia sprawy poprzez wydanie decyzji (art. 104 par. 1 k.p.a.), która następnie wiąże od chwili jej doręczenia lub dnia następnego od zakończenia terminu w sytuacji rozstrzygnięcia sprawy w trybie „decyzji milczącej” (art. 110 k.p.a.), co skutkuje wypłaceniem
zasiłków.
d) Decyzja i wypłata świadczeń powinna być wiążąca, aby ubezpieczony miał poczucie pewności prawa.

ZUS nie powinien mieć możliwości wstrzymania wypłaty świadczenia w momencie, gdy wszczyna nowe postępowanie dotyczące okresu kilku lat wstecz.
Wstrzymanie wypłaty zasiłku lub nakazanie zwrotu wypłaconych świadczeń powinno nastąpić dopiero po uprawomocnieniu się wyroku w tym zakresie.