gov.pl  -  Serwis Rzeczpospolitej Polskiej 

Dla wszystkich obywateli  https://obywatel.gov.pl              Dla przedsiębiorców  -   https://www.biznes.gov.pl/pl

Każdy obywatel może też napisać  skargę / prośbę o pomoc do posłów.

Oficjalne adresy email - dostępne stronie Sejmu RP


Poniżej listy posłów z Komisji Polityki Społeczej i Rodziny.
Po otworzeniu informacji o danym pośle - na samym dole jest drobnym druczkiem " pokaż adres email ''
- to oficjalny mail do konkretnego posła na który można wysyłać skargi i prośby.

Wniosek o przywrócenie terminu


Jeśli nie załatwiłeś sprawy w terminie i stało się to bez twojej winy, możesz prosić o przywrócenie terminu.Przyczyny, przez które nie mogłeś załatwić sprawy w terminie muszą być obiektywne, niezależne od twojej woli. 
Przywrócenie terminu dotyczy sytuacji wyjątkowych. 
Chodzi o sytuacje losowe, na które nie mamy wpływu, przeszkody nie do przezwyciężenia, takie jak nagły atak zimy, przerwa w komunikacji, nagła choroba, powódź, pożar, itp.
WNIOSKI  DO POBRANIA  - pliki DOCX  i  PDF  - link poniżej

Jak złożyć ponaglenie lub skargę na nieprawidłowe działanie urzędu


Jeżeli uważasz, że urząd nie załatwił twojej sprawy w terminie, to możesz złożyć:

Skarga może dotyczyć też innego naruszenia prawa przez urząd lub jego zaniedbań.


WNIOSKI DO POBRANIA - pliki DOCX i PDF - link poniżej

Do ZUS : skargi, wnioski, zapytania,

Wysyłaj skargi do centrali ZUS,  DZwOŃ,  zadawaj pytania, składaj petycję.

Poniżej  bardzo przydatne artykuły 

Jasno opisane sytuacje , porady, przykłady ,sygnatury akt do wyroków jakie moga być przydatne w pisaniu odwołania.
W zakładce wyroki sądowe - również są niezbędne informacje !!!

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA ZUS

Temat na czasie – ZUS wydaje decyzje w których żąda zwrotu wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego za wiele lat wstecz, opierając decyzję o zwrocie świadczeń na nieprawomocnej decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym.  Nie ulega wątpliwości że decyzja ZUS o odmowie prawa do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego oraz o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń jest następstwem wydanej wcześniej decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym.

JAK NIE DOPUŚCIĆ DO TEGO ABY ZUS WYDAŁ DECYZJĘ ZWROTOWĄ?

ETAP I – PISMO DO RZECZNIKA

ETAP II – PISMO DO ZUS

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS – JAK JE PRZYGOTOWAĆ?

ZUS rozstrzyga sprawę poprzez wydanie decyzji. Jeśli nie zgadasz się z decyzją ZUS w swojej sprawie przysługuje Ci prawo zaskarżenia jej do sądu poprzez wniesienie odwołania od decyzji. Odwołanie jest wolne od opłat. Pamiętaj jednak, że w przypadku przegranej sprawy sąd może obciążyć Cię obowiązkiem poniesienia kosztów sądowych, w tym kosztów reprezentacji ZUS przez radcę prawnego lub adwokata.
W artykule - WZÓR DOWOŁANIA - do pobrania.

DECYZJA ZUS O NIEPODLEGANIU UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM – 

JAK SIĘ BRONIĆ? CZ. I

Podsumowując, ZUS nie jest uprawniony do stosowania w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym przedsiębiorców przepisu art. 58 ustawy Kodeks cywilny.

W tego typu sprawach przeciwko ZUS, w odwołaniu od decyzji należy również przedstawić argumenty za tym, że działalność gospodarcza spełnia przesłanki wskazane w art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców – tj. charakteryzuje się zorganizowaniem, zarobkowym charakterem i ciągłością. W kolejnym wpisie przybliżę jak to zrobić i jak te przesłanki są wykładane.

Jak wygląda odpowiedź ZUS na odwołanie?

ZUS wydał decyzję o niepodleganiu. Od decyzji zostało wniesione odwołanie. Co dalej? Akta sprawy wraz z odwołaniem trafiają do Sądu ubezpieczeń społecznych, który jest powołany do rozstrzygnięcia powstałego sporu. Zanim jednak obie strony spotkają się na rozprawie zwykle ZUS składa odpowiedź na odwołanie od decyzji.

… bo urzędnik wprowadził mnie w błąd

„… bo urzędnik wprowadził mnie w błąd” – takie zdanie często słyszę podczas rozmów z moimi klientami, którzy są niezadowoleni – najczęściej z wydanej decyzji administracyjnej. W wielu przypadkach chodzi o kwestie związane z zasiłkami – zasiłku nie przyznano, przyznano za niski itp.

I zaraz pojawia się pytanie – jak tego urzędnika pociągnąć do odpowiedzialności za ten błąd.

Nie zawsze urzędnik błąd popełnia, czasami błąd popełniasz Ty

WSPÓŁPRACA PRZY PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POWODUJĄCA OBOWIĄZEK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej powoduje obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych i jest tytułem podlegania ubezpieczeniom społecznym przy spełnieniu określonych w ustawie przesłanek.

Zgodnie z definicją z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ – JAK LICZYĆ ODSETKI?

Na stronie internetowej ZUS został udostępniony kalkulator odsetkowy. Liczy on odsetki od daty wydania decyzji, co jest nieprawidłowe. Jak już wyżej zaznaczyłem odsetki należy liczyć od dnia następującego po dniu odebrania decyzji lub od dnia następującego po upływie terminu płatności wskazanego w decyzji zwrotowej. Zatem jeśli chcemy obliczyć odsetki od kwoty nienależnie pobranych świadczeń korzystając z kalkulatora odsetek, pamiętajmy o tym, aby wpisać właściwą datę początkową, od której ubezpieczony jest zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

ORZECZENIE KOMISJI LEKARSKIEJ ZUS

Jak wskazano w doktrynie prawa, „(…) komisja lekarska, rozpoznając sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika, nie jest związana zakazem reformationis in peius, co jest konsekwencją przyjęcia jednolitych dla obu instancji orzeczniczych w ZUS standardów orzecznictwa lekarskiego” – tak m.in. K. Antonów w Komentarzu do ustawy o emeryturach i rentach z FUS cytujący pogląd M. Gajdy-Durlik. Zatem, komisja lekarska może zmienić orzeczenie lekarza orzecznika ZUS na niekorzyść ubezpieczonego.

Chociaż przyjmuje się, że stwierdzona niepełnosprawność nie równa się niezdolności to pracy, to przy ocenie niezdolności do pracy nie można pomijać orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność. Możliwe jest niestwierdzenie niezdolności do pracy przy legitymowaniu się przez ubezpieczonego orzeczeniem o niepełnosprawności, jednak taki wniosek wymaga wnikliwej oceny biegłych lekarzy. To podkreślił m.in. SN w przywołanym na wstępnie orzeczeniu z dnia 28.01.2004 r.

ORZECZENIE LEKARZA ORZECZNIKA ZUS. ZASADY ORZEKANIA O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie. Lekarz może wydać orzeczenie również bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane, jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia.......
Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpoś
redniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie. Lekarz może wydać orzeczenie również bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane, jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia.