POZORNA UMOWA O PRACĘ – ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ OD PŁATNIKA (PRACODAWCY)

Sąd Najwyższy w najnowszej uchwale składu 7 sędziów orzekł, że ZUS może domagać się zwrotu nienależnie pobranego świadczenia bezpośrednio od pracodawcy (uchwała z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. akt: III UZP 7/19).         
  Czy organ rentowy może wybrać płatnika składek jako podmiot zobowiązany do zwrotu świadczenia pobranego nienależnie przez osobę, która zawarła z tym płatnikiem pozorną umowę o pracę (art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 300 ze zm.)”.      

W środę, 11 grudnia Izba Pracy podjęła uchwałę, zgodnie z którą organ rentowy może wybrać płatnika składek jako podmiot zobowiązany do zwrotu świadczenia pobranego nienależnie przez świadczeniobiorcę.

DECYZJA O NIEPODLEGANIU – POZORNA UMOWA O PRACĘ

ZUS podważa wysoką pensję pracownika uznając ją za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Prawo ZUS do ingerencji w stosunek pracy dały m.in. przychylne temu Sądy. Tworzy to dużą niepewność prawa po stronie pracownika i pracodawcy. Takiej sytuacji sprzeciwił się ostatnio Sąd Okręgowy w Częstochowie wydając odważny, wręcz przełomowy wyrok w dniu 4 października 2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: IV U 314/19 (publikacja LEX nr 2747485).

Sąd uznał odwołanie za zasadne, zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił, że ubezpieczona jako pracownik u płatnika składek podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym zgodnie z zawartą umową o pracę.

Wysoka pensja = fikcyjność umowy o pracę?

INGERENCJA ZUS W PODSTAWĘ WYMIARU SKŁADEKZakwestionowany przez nas przepis umożliwia wkraczanie ZUS w stosunki gospodarcze, w treść stosunków cywilnoprawnych w kontekście ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. A to bezpośrednio prowadzi do wpływu organu rentowego na wysokość składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez firmy. I to w sytuacji, kiedy nie ma precyzyjnego uregulowania kompetencji ZUS w kwestii badania stosunków cywilnoprawnych”.

Kolejna wygrana z ZUS. 

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego

Klientka przed założeniem działalności gospodarczej pracowała na umowę zlecenie. Pracując awansowała, aż w końcu pojawiła się propozycja kierowania zespołem osób, wiążąca się z dużą odpowiedzialnością oraz szeregiem nowych obowiązków. Strony umówiły się, że moja Klientka rozpocznie prowadzenie działalności i za wykonywane prace będzie wystawiać faktury. Wynagrodzenie co miesiąc było dużo wyższe, od dotychczasowego.